top of page
צניחה חופשית בשקיעה

Cancellation fees per reserved slot: 


1. The reservation may be cancelled for no additional charge no later than 7 days prior your skydiving date. 

​ ​ 

2. A cancellation fee of 100NIS will be charged for any cancellation between 5-6 days prior your skydiving date per slot. 

​ ​ 

3. A cancellation fee of 250NIS will be charged for any cancellation less than 4 days prior your skydiving date.

​ ​ 

Please note – any cancellation fees charged at least 48 hours prior your original skydiving date will be kept in your favor for 60 days and will be deducted from the total cost of your next visit.

​ ​ 

Less than 48 hours – the fee will not be kept in your favor. 
 

In case of “no show” on the day of your skydiving reservation, or cancellation less then 24H prior your skydiving, cancellation fee of 850NIS per slot will be charged.

For group reservations any cancellation (in case of cancellation more then 2 slots) 850NIS will be charged for any slot.

​ ​ 

“Skydive Shomerat” cannot accept any responsibility for changing or postponing operating days due to unsuitable skydiving weather or other factors outside of our control. 

תנאי השירות וביטול עסקה - "הצנחניה" מועדון ובית ספר לצניחה חופשית

ENGLISH BELOW

 

1. השירות כפוף לאישור חיל האויר, רשות התעופה האזרחית, רשות שדות התעופה.
 

2. השירות תלוי במזג אויר סביר המאפשר ביצוע צניחה חופשית בטוחה בהתאם לנהלי החברה.

מזמין השירות מצהיר כי ידוע לו אשר בכל שלב הפעילות ומשכה עשויה להתבטל / להתעכב / להשתנות כתוצאה ממז"א ו/או הנחיית הגורמים המאשרים ו/או כוח עליון שאינו בשליטת החברה, זאת ללא הודעה מראש ללא התרעה וללא כל פיצוי.


3. השירות כפוף בחתימת הצונח על טופס "הסכמה לנטילת סיכון וביצוע צניחה חופשית מרצון". צונח המסרב לחתום על הטופס הנ"ל ביום הצניחה, לא יוכל להשתתף בפעילות ויגבו ממנו דמי ביטול בהתאם לסעיף 4 למדיניות העסקה והביטול.
 

4. השירות ינתן אך ורק בימי פעילות קבועים מראש שיפורסמו ע"י "הצנחניה".
 

5. החברה רשאית לסרב להצניח אדם שלא עומד בתנאי הסף לצניחה חופשית אשר מפורטים באתר האינטרנט שלה ובטופס ההסכמה לביצוע צניחה חופשית.
על המזמין החובה להצהיר בעת ההזמנה על: משקל וגובה הצנוח מדוייק ככל הניתן, ולציין כל מגבלה רפואית או פיזית אם ישנה העלולה להשפיע על קיום או בטיחות הפעילות, במידה ולא יהיה ניתן לבצע את הפעילות כתוצאה מהצהרה שגויה החורגת ממגבלות יצרני הציוד והחברה הדבר יחשב כביטול ההזמנה, מזמין השירות יחוייב בעלות ביטול בהתאם לסעיף 4 למדיניות העסקה והביטול.
מדרגות משקל: עד 89 קג. 90 -99 קג. 100 - 109 קג. 110 - 115 קג.

6. משך הפעילות - עד כ- 4 שעות מרגע ההגעה למתחם "הצנחניה".
יתכנו מקרים קיצוניים שאינם בשליטת החברה, בהם הפעילות עשויה להמשך מעבר ל- 5 שעות.

 

7. לעיתים שעת ההזמנה עשויה להתעדכן, במקרה הצורך תמסר על כך הודעה מוקדם ככל הניתן.
על המזמין מוטלת האחריות ליצור קשר עם החברה ביום הפעילות לוודא שהפעילות מתקיימת כסדרה.

 

8. על הצונח חובה להגיע עם תעודת זהות ישראלית אישית ותקינה או רישיון נהיגה תקף או דרכון תקף.
צונחים בני 16 שנים ומעלה חייבים להצטייד בתעודת זהות אישית ותקינה.

צונחים בני פחות מ 18 שנים חייבים להצטייד בתעודה מזהה של אחד ההורים + ספח. (לא צילום).

אזרח זר - חייב להצטייד בדרכון אישי בתוקף.
צונח אשר יגיע ללא תעודה מזהה כמפורט מעלה לא יוכל לצנוח ויגבו ממנו דמי ביטול בסך 450 ש"ח.

 

9. הזמנה קבוצתית - במידה והוזמנה צניחה לקבוצה, יתכנו מקרים בהם יהיה צורך לפצל את הצונחים לטיסות נפרדות, זאת על פי שיקול דעת החברה הבלעדי בהתאם לנהלי הבטיחות והטיסה וללא הודעה מוקדמת.
 

10. גובה הצניחה - יתכנו מקרים חריגים כתוצאה ממזג אויר ו/או הנחיית הבקרה האוירית בהם בזמן אמת גובה הצניחה שהוזמן עשוי להשתנות (יותר או פחות), זאת ללא הודעה מוקדמת או אפשרות לביטול / דחיה / הפסקת הפעילות, על פי ההנחיות או על פי שיקול גורמי המקצוע של החברה.

החברה תעשה כל שביכולת על מנת לספק את הצניחה מהגובה שהוזמן ובפרק הזמן שהובטח.

בהמשך לאמור לעיל, גובה הצניחה לא יפחת מ 9,000 רגל - גובה מינימלי.

11. הלקוח / צונח מצהיר כי כל מחלוקת עם החברה תתברר בבית משפט במחוז חיפה, זאת על פי מקום מושבה של החברה.

 

תנאי ביטול עסקה-

 

לקוח = רוכש קופון צניחה / מזמין השירות / הצונח.

 

1. לקוח אשר ביצע הזמנה לשריון מקום לצניחה ו/או השאיר פרטי כרטיס אשראי לביטחון לצורך שיריון המקום לצניחה, יוכל לבטל לחלוטין ללא עלות את המקומות ששריין כל עוד הודיע בשיחת טלפון או בהודעת דוא"ל חוזרת אל "הצנחניה" לפחות 7 ימים טרם מועד הצניחה המקורי שנקבע. את ההודעה יש להעביר בשעות פעילות משרד הצנחניה בימים א'-ש' בשעות 09:00 - 16:30. הודעות שיועברו מעבר לשעות הפעילות יתקבלו ויטופלו בהתאם למועד יום העבודה הבא.

לקוח אשר הזמין מקום ושילם מקדמה בכרטיס אשראי ו/או העברה בנקאית, המקדמה אינה ניתנת להחזר.

על מנת להמנע מאי נעימות מומלץ להשאיר אמצעי תשלום לבטיחון בלבד ולא לשלם מקדמה.

במידה ובוצע תשלום מראש, בהעברה בנקאית או בוצע תשלום באמצעות כרטיס חיוב מיידי, יעביר הלקוח בדוא"ל חוזר בלבד למול חשבונית מקורית שהופקה עבורו, את מספר חשבון הבנק לזיכוי כולל מספר סניף וכתובתו.

הזיכוי יבוצע עד 30 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול.

הסכום ישלח ללקוח בניכוי עמלות הבנק על ביצוע העברה (45 ש"ח בגין כל העברה).

2. לקוח אשר ביצע הזמנה ושיריין מקום לצניחה באמצעות פרטי כרטיס אשראי לביטחון, יוכל לבטל הזמנתו בהודעה של 6 ימים ועד 24 שעות טרם מועד הצניחה המקורי שנקבע זאת בכפוף לתשלום דמי קדימה ע"ס 100 ש"ח עבור כל מקום שנשמר עבורו לצניחה ביומן החברה.

סכום זה יעמוד לרשות הלקוח למימוש במועד הצניחה הבא שיבחר.

 

3. לקוח אשר מבקש לבטל הזמנה פחות מ 24 שעות לפני מועד הצניחה המקורי שנקבע, יגבו ממנו דמי ביטול בסך 450 ש"ח אשר לא יעמדו לרשותו למימוש במועד עתידי.

במידה ואי ההגעה מסיבות רפואיות, ניתן להעביר אישור מחלה / אישור ביקור במיון או אסמכתא רפואית אחרת בדוא"ל, החברה על פי שיקול דעתה תוכל  לאשר במקרים חריגים לממש חלק מסכום דמי הביטול הנ"ל במועד עתידי כמקדמה. למען הסר ספק אי הגעה מכל סיבה לפעילות הצניחה כרוכה בתשלום דמי ביטול.

יובהר כי הטבות ומבצעים שקיבל הלקוח במעמד ההזמנה הראשונית עשויים להשתנות ולא ישמרו לזכותו בהזמנה הבאה, זאת על-פי שיקול דעת החברה.

 

4. לקוח שהגיע ולא מעוניין לצנוח ו/או לא מעוניין להגיע כלל במועד הפעילות שנקבע יגבו ממנו דמי ביטול בסך 450 ש"ח מכרטיס האשראי שהשאיר לביטחון או מכספי המקדמה ששילם, ולא יועמדו לזכותו. 

על אף האמור לעיל החברה תהיה רשאית לגבות את מלוא התשלום בגין כרטיס הצניחה שהוזמן וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף לתקנות הגנת הצרכן לביטול עסקת תיירות.

בהזמנה קבוצתית תגבה כל עלות העסקה שהוזמנה. (קבוצה = 2 צונחים מעלה).

לקוח שלא הגיע לפעילות או הודיעה פחות משעתיים לפני הפעילות, יגבה סכום הצניחה המלא.

 

5. לקוח אשר רכש קופון לצניחה חופשית ואינו מימש אותו, רשאי לבטלו ולקבל החזר כספי בגין הקופון עד 14 ימים מיום הרכישה וזאת בניכוי 100 ש"ח מכל קופון אותו רכש. לאחר 14 ימים הקופון אינו ניתן לביטול.

קופון זוגי דינו כשני קופני צניחה נפרדים.

יש להעביר את הבקשה לביטול באופן כתוב בדואר או דוא"ל.

קופון שפג תוקפון אינו ניתן להארכה / מימוש.

הארכת הקופון תתאפשר על פי סוג בהתאם לתנאי הקופון הספציפי, לדוגמא: הארכה ב 30 ימים נוספים ממועד תום תוקף בתוספת של 100 ש"ח. הארכה ב 180 ימים נוספים ממועד תום תוקף בתוספת 250 ש"ח.

6. הזמנת צלם מקצועי: לקוח שביצע הזמנת מקום לצניחה ושיריין שירות צלם מקצועי לצניחה,

רשאי לבטל הזמנת שירות זה בהודעה של 24 שעות לפני מועד הצניחה בשיחות טלפון אל "הצנחניה".

ביטול שירות זה ביום הצניחה או אי הגעה לצניחה אליה שוריין שירות צלם מקצועי תהיה בעלות של 150 ש"ח עבור כל צלם ששוריין. סכום זה אינו ניתן להחזר או העברה למועד אחר.

7. תנאי עסקה מיוחדים לתקופת וירוס קורונה ללקוחות השירינו מקומות באמצעות אשראי לביטחון בלבד:

א. עד 7 ימים טרם מועד הצניחה, ביטול / דחיה ללא עלות או חיוב.

ב.  בין 6 ימים ועד 24 שעות טרם מועד הפעילות ניתן להודיעה על דחיה כתוצאה ממחלה / תסמינים - במקרה זה תגבה מקדמה של 100 ש"ח בעבור כל מקום ששוריין.

ג.  פחות מ 24 שעות טרם מועד הפעילות יגבו דמי ביטול של 450 ש"ח עבור כל מקום ששוריין.

ד. בהמשך לכתוב לעיל, לקוח אשר יציג אישור רפואי / אישור מחלה / אישור על ביצוע בדיקת קורנה סמוך למועד הפעילות, סכום הביטול יחשב כמקדמה העומדת לזכותו למימוש במועד חליפי מתוך עלות הצניחה או עלות התוספות לצניחה אם מדובר בשובר.

ה. אי הגעה לפעילות ללא הודעה - יגבו דמי ביטול בגובה 50% מעלות חבילת הצניחה שהוזמנה.

ו.  בכל מקרה בו נגבתה מקדמה, היא תועמד למימוש במועד חליפי עד 60 ימים מיום הגביה.

מידע נוסף על התמודדות עם וירוס קורונה וצניחה חופשית ניתן למצוא בקישור.צילום הצניחה:
 

צונח/ת שרכש / קיבל במתנה את צילום הצניחה יצהיר כי הוא:
מסכים כי אם דמותי ו/או תמונה שלי יופיעו  בסרט ו/או תמונות שצולמו ע"י צוות "הצנחניה", יוכל המועדון להשתמש בחומרים אלו לפי שיקול דעתו לרבות למטרות פרסום, יח"צ, בידור או קידום ללא כל תמורה או תשלום.

 

הובהר לי כי יתכן והצילום, אף על פי שבוצע על ידי צוות מיומן, לא יצא כשורה או בכלל, ועל כך אין כל פיצוי מעבר להחזר הסכום ששולם בעבור צילום זה (הנמוך מבינהם אם מדובר בצילום כפול) ולא תהא לי כל טענה או דרישה בעניין כלפי המועדון ו/או הצוות.
בהמשך לאמור לעיל, במידה והחברה תמצא לנכון, יועברו כרטיסי הזיכרון / קבצי הגלם למעבדה לצורכי שחזור, תהליך זה עשוי להמשך עד 70 ימי עסקים.

 

במידה והצונח בחר בצילום כפול ע"י צלם מקצועי תמונות + וידאו, ונפל פגם באחד הצילומים, יבוצע החזר כספי יחסי בגין הצילום שנפגם בלבד, תמונות או וידאו לפי הנוסחה הבאה.
שירות צלם מקצועי בסיסי (וידאו או תמונות) 75%, צלום מקצועי משלים (וידאו או תמונות) 25%.

 

הצילומים יועברו אל הצונח או מי מטעמו באמצעות קישור בדואר אלקטרוני עד 7 ימי עסקים מתאריך הצניחה או מועד תשלום הצילום + 7 ימי עסקים (המאוחר מבינהם), לכתובת הדוא"ל אותה ציין על טופס הצניחה.

הובהר כי על הצונח או מי מטעמו להוריד את הצילומים וליצור גיבוי.

הובר כי החומרים עשויים לכלול חומר שיווקי של מועדון הצניחה כמו "לוגו" או דרכים ליצירת קשר.

מועדון  "הצנחניה" אינו שומר סרטים / תמונות של לקוחות לתקופה העולה על 30 ימים רצופים.

מועדון "הצנחניה" יעביר לצונח את סוג הצילום שרכש כפי שסומן על טופס הרישום לצניחה.
לא ניתן להחליף את סוג הצילום לאחר שנבחר במעמד הרישום לצניחה.

לקוח שבחר בצילום וידאו יקבל סרטון ערוך על פי סטנדרט העריכה של החברה, לא ניתן לבצע שינויים בצורת עריכה זו או בפס הקול. לקוח המעוניין לקבל את החומר ללא עריכה יוכל לעשות זאת במידה וציין מראש לפני הצניחה שזה רצונו, אחרת

צונח אשר יבקש לקבל את חומרי הגלם של הצניחה, ישלם סך של 35 ש"ח כולל מע"מ לטובת העברת כל חומר שצולם ללא עריכה וקובץ מאוחד. החומרים ישלחו אל הלקוח בתוך 30 ימי עסקים כקישור להורדה בדוא"ל. לא ימסרו חומרי גלם במקום  / ביום הצניחה.

למען הסר ספק החומר שיצולם יכולל "לוגו" ו/או מספר טלפון ו/או תוכן פרסומי של החברה גם אם מדובר ב"חומר גלם".

צונח המבקש לקבל את חומרים שצולמו ללא חומר שיווקי של הצנחניה "RAW" יוכל לעשות זאת במידה ורכש את הצילומים במחיר המחירון המלא ללא הנחות שניתנו במעמד הרכישה / הזמנה / אוכלוסיה.

סלפי לבחירה - 350 ש"ח.

סלפי כפול - 700 ש"ח

מקצועי לבחירה - 690 ש"ח.

מקצועי כפול - 890 ש"ח.

 

טלפון לבירורים - 073-224-8386

דוא"ל - Office@Sky-jump.co.il

 

 

bottom of page