top of page

תו אמון הציבור

"הצנחניה" מחויבת לכללי ארגון "אמון הציבור", שמשמעותם היא סטנדרטים גבוהים של אמת והגינות בפרסום, גילוי נאות ושקיפות מידע, אחריות למוצר ושירות נאות.

הגינות בקיום ועריכת חוזים, שמירה על פרטיות וכיבוד החוק.

 

ארגון אמון הציבור (מלכ"ר - חברה לתועלת הציבור) הוא ארגון חברתי שהוקם במטרה לקדם הגינות בהתנהלותם של עסקים ומוסדות ציבוריים בישראל בכלים מקצועיים מגוונים.

 

לא כל עסק יכול להיות עסק המחויב לכללי "אמון הציבור". אך ורק עסקים אשר על פניו נמצאו ע"י אמון הציבור כמי שעומדים בכללי הארגון, רשאים להגיש את מועמדותם לקבלת התו. בשלב המועמדות נבחנים כל ממשקיו הצרכניים של העסק בהתאם לדרישות הדין וכללי אמון הציבור, והעסק מתחייב לתקן את כל הליקויים אשר אותרו בהליך זה.

 

במידה והליך זה מסתיים בהצלחה, רשאי עסק להתחייב לכללי אמון הציבור. תו אמון הציבור מסמן לצרכנים עם מי כדאי לעשות עסקים. "הצנחניה" מועדון ובית ספר לצניחה חופשית, התחייבה לכללי אמון הציבור ונמצאה כחברה העומדת בתנאים אלו ולכן העונק לה תו "אמון הציבור".

 

תו ארגון "אמון הציבור" הוא הצהרה של "הצנחניה" כלפי הציבור כי היא מחוייבת לכללי ההגינות, האמינות והשקיפות שקבע ארגון "אמון הציבור", וכי היא נתונה להליך בקרה של אמון הציבור על ממשקיו הצרכניים (בתשלום) וכי היא מתחייבת לתקן ליקויים שיימצאו בהתנהלותה וליישב מחלוקות עובדתיות עם לקוחותיה.

 

לקוחות אשר טיפול העסק בהם אינו לשביעות רצונם מוזמנים לפנות למוקד התלונות של אמון הציבור. מידע על אופן הגשת התלונה, על הכללים אליהם התחייבנו וכן מידע נוסף על פעילותו של ארגון אמון הציבור תוכלו למצוא באתר הארגון.

bottom of page